Cenník mediácie

Typ mediácie Preíklady sporu Cena mediácie
Nekomerčná mediácia - rodinné spory, susedské spory,partnerské spory, komunitné a etnické spory, rozvody a starostlivosť o deti... 20 € za každú začatú hodinu
Komerčná mediácia - obchod, pracovno-právny vzťah, dodávateľsko-odberateľské vzťahy, vzťahy spoluvlastníkov, konkurz, exekúcia, iné medzi firemné vzťahy, vnútro firemné problémy, finančné operácie
- majetok, dedičstvo, rozvod - bezpodielové spoluvlastníctvo manželov...
- spory, kde sa nedá vyčísliť hodnota a spory s vyčíslenou hodnotou do 3 300 € - hodinová sadzba 130 €/hodinu
- spor od 3 301 do 6 600 € - 10 % z hodnoty
- spor od 6 601 do 16 500 € - 7 % z hodnoty
- spor od 16 501 do 33 300 € - 5 % z hodnoty
- spor od 33 301 do 66 300 € - 2 % z hodnoty
- spor nad 66 301 € - 1 % z hodnoty
Mediácia v oblasti štátnej sféry - problém medzi štátnymi organizáciami
- pracovno-právne spory v štátnej sfére (štátne školstvo, zdravotníctvo a pod.)...
- spory, kde nie je možné vyčísliť hodnotu a spory s vyčíslenou hodnotou do 3 300 € - hodinová sadzba 30 €/hodinu
- spor od 3 301 do 6 600 € - 10 % z hodnoty
- spor od 6 601 do 16 500 € - 7 % z hodnoty
- spor od 16 501 do 33 300 € - 5 % z hodnoty
- spor od 33 301 do 66 300 € - 2 % z hodnoty
- spor nad 66 301 € - 1 % z hodnoty