Mediácia

Mediácia je proces, v ktorom tretia (nezainteresovaná) strana - mediátor - pomáha účastníkom sporu nájsť vzájomne prijateľné riešenie ich sporu. Mediácia je v každom prípade dobrovoľná a samozrejmosťou je tiež jej dôvernosť.

Mediácia na riešenie konfliktov sa používa vtedy, keď obe strany sú už obyčajne v konflikte a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby. Nevyhnutnou podmienkou je, že tretia strana (teda mediátor) nie je v konflikte zainteresovaná a strany nechcú, aby tretia strana autoritatívne riešila ich spor a aj takto o ňom nakoniec rozhodla. Z toho vyplýva, že pri mediácii, nie ste pasívnym účastníkom a teda nečakáte, na rozhodnutie akejsi tretej strany, ale sami aktívne hľadáte spôsob urovnania sporu.

Čiže na rozdiel od súdneho konania sa nehľadá kde je právo a pravda, ale hľadá sa vzájomne akceptovateľná dohoda. Treba podotknúť, že mediácia teda nie je ani náhradou za právnu radu. Mediátor nemôže radiť iba jednej zo strán, lebo by tým vlastne porušil zásadu nestrannosti.

Výsledkom úspešného mediačného konania je vzájomná dohoda strán, ktorá musí mať písomnú formu (§ 15 zákona č. 420/2004 Z.z.). Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch spísaná vo forme notárskej zápisnice, schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom. Mediácia, resp. výkon činnosti mediátora je podľa §4 zákona č. 420/2004 Z.z. podnikaním, obvyklé ceny za mediáciu sú uvedené v cenníku mediácie.