Mediátor

Mediátor je tretia osoba, ktorá v procese mediácie uľahčuje komunikáciu medzi stranami sporu. Mediátor je v každom prípade nestranný! Okrem iného je úlohou mediátora vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom môžu zúčastnené strany otvorene diskutovať o svojom spore, samozrejme pri vzájomnom rešpektovaní názorov či odlišností druhej strany. Mediátor je nápomocný zúčastneným stranám vzájomne pochopiť prečo spor vznikol a hľadať alternatívy riešenia sporu s cieľom dosiahnuť vzájomne akceptovateľnú dohodu.

Mediátorom podľa §3 zákona 420/2004 Z.z. môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov. Na osobe mediátora sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a osoba mediátora funkciu mediátora musí prijať. Zákon ďalej stanovuje podmienky, ktoré musí mediátor splniť, aby bol do zoznamu zapísaný.

Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, poučiť osoby zúčastnené na mediácii, o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté a bez zbytočného odkladu informovať osoby zúčastnené na mediácii o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k osobám zúčastneným na mediácii možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.

Takže z podstaty mediácie teda vyplýva, že mediátor vôbec nemusí byť právnik, dôležité sú najmä jeho komunikačné schopnosti a najmä schopnosť vytvárať atmosféru spolupráce. Mediátor je vlastne odborníkom na proces mediácie, nie na predmet sporu. Každý mediátor však musí v rámci odbornej prípravy absolvovať výučbu o základoch právneho poriadku, pokiaľ nemá právnické vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa.