Úvod

Naším cieľom je informovať vás a zároveň vám i ponúknuť alternatívny spôsob riešenia sporov - MEDIÁCIU. Mediáciu upravuje zákon č. 420/2004 Z.z.

Druh sporu vhodný pre mediáciu
Mediáciou v zmysle uvedeného zákona je možné riešiť spory vznikajúce z:
- obchodných vzťahov záväzkových (Obchodný zákonník - §261),
- občianskoprávnych vzťahov (Občiansky zákonník - §1),
- rodinnoprávnych vzťahov (Zákon o rodine),
- pracovnoprávnych vzťahov (Obchodný zákonník §1).
Zákon sa nevzťahuje na veci, ktoré sa prejednávajú v trestnom konaní. Pre túto oblasť platí osobitný zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch účinný od 1. januára 2004, ktorý ustanovuje výkon probácie a mediácie vo veciach, ktoré sa prejednávajú v trestnom konaní.